Kush Jemi ne:


ReklamoShqip është një studio dizajni dhe ndërtimi faqesh web, menaxhimi dhe marketingu online e krijuar në vitin 2010 nga një grup personash të specializuar në secilin prej shërbimeve që ne ofrojmë.

Ne vleresojmë klientin dhe gjëndemi gjithmonë në dispozicion të tij.

Te rejat dhe arsyet pse duhet të na zgjidhni do ti gjeni në cdo aplikacion apo shërbim tonin.

Ekipi i ReklamoShqip do të jetë gjithmonë duke punuar ngushtë me ju, për të vënë në jetë projektet dhe idetë tuaja.

JO - Email-eve pa përgjigje.
JO - Telefonatave pa përgjigje.
JO - Projekteve të lëna përgjysem.
JO - Projekteve që tejkalojnë afatin kohor.

PO - Seriozitetit dhe korrektësisëJemi të sigurtë se në saj të :


*Cilësisë
*Sigurisë
*Shpejtësisë
*Suportit në vendodhje, telefonik dhe online
*Korrektësisë dhe profesionalizmit tonë; do të justifikojmë gjithmonë besimin tuaj.

Investimi, interesimi juaj dhe puna,perkushtimi ynë do t’ju beje të mundur shumëfishimin e fitimeve tuaja . Sa me shumë koha kalon aq më shumë është e nevojshme të paraqisesh biznesin tuaj në internet brënda edhe jashtë Shqiperisë. Nëse keni një faqe interneti ju mund ta reklamoni biznesin tuaj në të gjithë globin.


Kjo do tju mundësonte :


-Zgjerimin e klienteles
-Informim sa më të shpejtë dhe të saktë të cdo klienti
-Paraqitjen e risive që ju sillni ,ndryshime në cmimet dhe paketat e ofertave sezonale